ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสาขาวิชา/กิจกรรมชุมนุม

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าว
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์