หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 

ชื่อเต็ม (ไทย)         : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ไทย)          : ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Education (Mathematics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)      : B.Ed. (Mathematics)