เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตครูคณิตศาสตร์คุณภาพ”