พันธกิจ (Mission)

  • ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพทางวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
  • พัฒนาองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพ
  • พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรอย่างให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม