อัตลักษณ์ (Identity)

“รอบรู้  เลิศล้ำจรรยา  ศรัทธาความเป็นครูคณิตศาสตร์ “