วิสัยทัศน์ (Vision)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้นแบบการผลิตครูคณิตศาสตร์คุณภาพ ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน

ต้นแบบการผลิตครูคณิตศาสตร์คุณภาพ  หมายถึง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่เป็นต้นแบบพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพและทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

การยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน  หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เป็นที่ยอมรับในการผลิตครูคณิตศาสตร์ในท้องถิ่น โดยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน