คณะกรรมการบริหารชุมนุมคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2565

นางสาวธัญชนก ทองชัย
ประธานชุมนุมคณิตศาสตร์

นายพชรดนัย วงษ์สาคร
รองประธานชุมนุมคณิตศาสตร์

นายปริณภัทร เรืองเลิศ
รองประธานชุมนุมคณิตศาสตร์

นางสาวศุพัชรา ไชยวร
เลขานุการชุมนุมคณิตศาสตร์

นางสาวอารียา วรรณวงษา
เหรัญญิกชุมนุมคณิตศาสตร์

นายอนุวัฒน์ หนองประทุม
กรรมการที่ปรึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์

นายบารมี สุทธิประภา
กรรมการที่ปรึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์