คณะกรรมการบริหารชุมนุมคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2566

นายสายนที นิงคะลี
ประธานชุมนุมคณิตศาสตร์

นายพรพิทักษ์ สิงห์คำป้อง
รองประธานชุมนุมคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐณิชา แพงวิเศษ
รองประธานชุมนุมคณิตศาสตร์

นางสาวอารยา วรสาน
เลขานุการชุมนุมคณิตศาสตร์

นายนนทการณ์ ขาลหัวโทน
เหรัญญิกชุมนุมคณิตศาสตร์

นายธนกฤต คำควร
กรรมการชุมนุมคณิตศาสตร์

นางสาวปัญจพร ปัญญา
กรรมการชุมนุมคณิตศาสตร์