อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์

อาจารย์พิชญ์ทิพา  สุวรรณศรี
ประธานที่ปรึษาชุมนุมคณิตศาสตร์

อาจารย์จีระนัน  เสนาจักร์
รองประธานที่ปรึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร. อัจริยา พรมท้าว
กรรมการที่ปรึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์

อาจารย์ อัครพงศ์ วงศ์พัฒน์
กรรมการที่ปรึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.เจนจิรา ปุยวงค์
กรรมการที่ปรึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์