อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์

อาจารย์จีระนัน  เสนาจักร์
ประธานที่ปรึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์

อาจารย์พิชญ์ทิพา  สุวรรณศรี
กรรมการที่ปรึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์

อาจารย์อัครพงศ์  วงศ์พัฒน์
กรรมการที่ปรึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์