หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ได้รับการรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563