อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ สุยอย
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ค.ด.(คณิตศาสตรศึกษา)
ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
ค.ด.(คณิตศาสตรศึกษา)
วท.ม.(สถิติประยุกต์)
วท.บ.(สถิติประยุกต์)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพล นนทภา
ค.ด.(คณิตศาสตรศึกษา)
ค.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ใจสบาย
วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์นันทพร   ยิ่งรัตนสุข
ศษ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
อาจารย์ ดร.บรรชา นันจรัส
ปร.ด.(คณิตศาสตร์)

วท.ม. (คณิตศาสตร์)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์ ดร.วีรพงษ์ วงศ์พินิจ
ปร.ด.(คณิตศาสตร์)

วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์อัฐชัย ชฎา
วท.ม. (คณิตศาสตร์)

วท.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์เอกวิทย์ ลำพาย
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
อาจารย์วริดา  พลาศรี
สต.ม.(สถิติ)

วท.บ.(สถิติ) 
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ปุยวงค์
ปร.ด.(คณิตศาสตร์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)