อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี
ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

ค.บ. (คณิตศาสตร์)
 
อาจารย์จีระนัน  เสนาจักร์
กศ.ม. (คณิตศาสตร์)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าว
ปร.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ วงศ์พัฒน์
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ)
อาจารย์ธวัชชัย บุญทัน
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

วท.บ. (คณิตศาสตร์)
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล เอกะกุล
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ปุยวงค์
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)