ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งผลิตครูคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ สามารถบูรณาการและจัดการความรู้อย่างมีระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเผชิญปัญหาและแก้วิกฤติได้ด้วยปัญญา