เป้าหมาย (Goal)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับด้านการผลิตครูคณิตศาสตร์ในระดับท้องถิ่นและประเทศ