นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

มอบให้ในโอกาส พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่และราตรีคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 2
นางสาวปัญจพร ปัญญา
นายนนท์การ ขาลหัวโทน
นายธนกฤต คำควร
ชั้นปีที่ 3
นางสาวธัญชนก ทองชัย
นางสาวอารียา วรรณวงษา
นายพชรดนัย วงษ์สาคร
ชั้นปีที่ 4
นางสาวพรทิพย์ สร้อยเพชร
นางสาวชนิตา โนนใหญ่
นางสาวอนัญญา จันทร์แรม
ชั้นปีที่ 5
นายจิระพงษ์ ฉรวยศรี
นางสาวชื่นกมล มะธิตะนัง
นางสาวพัชญา ทิพย์สิงห์