สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21”

สัมมนาคณิตศาสตรศึกษาในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21” งานสัมมนาจัดในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.-13.00 น.ทาง Google meet https://meet.google.com/cms-ehnf-gvt เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการสอนคณิตศาสตร์ และเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สามารถเปิดรับแนวคิด รับทัศนคติใหม่ ๆ รวมทั้งได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากวิทยากร สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ อีกทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ไปคิดต่อยอดจากสิ่งที่ได้รับจากงานสัมมนาเพื่อประโยชน์ของตนเองและองค์กรที่ทำงานได้ในอนาคต