เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล็าเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *