ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณทิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณทิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร