ด่วน!! กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏกลุ่มภาคอีสาน (15-20 ต.ค.63)

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคอีสาน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับจริง 20 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ ไป พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อําเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00 น. และ 19:00 น. ตามลําดับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอบคุณที่มา : jangkhao.org