โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ในที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนําความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์