โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยการ บูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานร่วมกับ STEM Education

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยการ บูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานร่วมกับ STEM Education ในที่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและแนวทางในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้โครงงานร่วมกับ STEM Education และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการ พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยการ บูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานร่วมกับ STEM Education