การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ” เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ” ชั้นปีที่ 4 ในที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อนำความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

รายงานผลการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ “