การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร เพื่อนำความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาการบูรณาการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียน

รายงานผลการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์”