การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CEFR (B1) เพื่อเตรียมความพร้อมครูคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CEFR (B1) เพื่อเตรียมความพร้อมครูคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และความรู้ในด้านภาษาอังกฤษที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในอนาคต
🍀❤️❤️❤️❤️❤️🍀