การพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ “รอบรู้เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็นครูคณิตศาสตร์” ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทางชุมนุมคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ “รอบรู้เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็นครูคณิตศาสตร์” เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บ่งบอกถึงความเป็นครูคณิตศาสตร์ที่มีทั้งความรู้เชิงเนื้อหาวิชาการอย่างถูกต้อง แม่นยำ เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมและสามารถเป็นแบบอย่างของผู้อื่นได้ 🍀❤️❤️❤️❤️❤️🍀