สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย ดำเนินชีวิตวิถีใหม่ “New Normal”