โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สู่การประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สู่การประกันคุณภาพการศึกษา (การประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ณ ห้องประชุมปูแป้ง 1 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. อาจารย์ ดร.วันดี รักไร่ กรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. รองศาสตราจารย์ ดร. นนทพงษ์ พลพวก กรรมการและเลขานุการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้คะแนน 3.38 ระดับดี