การอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 7 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานการอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์