การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป

รายงานผลการดำเนินงานการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้