ประมวลภาพกิจกรรมชาว MATH ร่วมใจ ร่วมสร้างพลังจิตอาสา “พี่สอนน้อง”

ประมวลภาพกิจกรรมชาว MATH ร่วมใจ ร่วมสร้างพลังจิตอาสา “พี่สอนน้อง” ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้จัดให้นักศึกษาในสาขาวิชาได้ร่วมสร้างพลังจิตอาสา ภายใต้สโลแกน “ชาว MATH ร่วมใจ ร่วมสร้างพลังจิตอาสา #พี่สอนน้อง” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการจัดการเรียนการสอน ผ่านการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูถัมภ์ ซึ่งได้เชิญชวนให้นักศึกษาในสาขาวิชา ได้ออกช่วยสอนนักเรียนที่อยู่ในชุมชนของตนเอง ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนในชุมชนที่เรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจนช่วยพัฒนาการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้น😍🥰
Learn from Home👏👏👏
#ชาวคณิตอาสาสอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *