เสวนาคณิตศาสตร์ศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ ยุค Education 4.0 ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด และแก้โจทย์ปัญหา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเสวนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา ในหัวข้อเรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ ยุค Education 4.0 ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด และแก้โจทย์ปัญหา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ ในยุค Education 4.0 ในศตวรรษที่ 21