กิจกรรมสัมภาษณ์ นักศึกษาโครงการรับด้วย Portfolio

การสัมภาษณ์โครงการรับด้วย Portfolio สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563