Author Archives: Nitiphat Trirat

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณาจารย์ เเละนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณทิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณทิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ด่วน!! กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏกลุ่มภาคอีสาน (15-20 ต.ค.63)

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคอีสาน#มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับจริง 20 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ ไป พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อําเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00 น. และ 19:00 น. ตามลําดับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณที่มา : jangkhao.org

การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CEFR (B1) เพื่อเตรียมความพร้อมครูคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CEFR (B1) เพื่อเตรียมความพร้อมครูคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และความรู้ในด้านภาษาอังกฤษที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในอนาคต 🍀❤️❤️❤️❤️❤️🍀

การพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ “รอบรู้เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็นครูคณิตศาสตร์” ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทางชุมนุมคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ “รอบรู้เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็นครูคณิตศาสตร์” เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บ่งบอกถึงความเป็นครูคณิตศาสตร์ที่มีทั้งความรู้เชิงเนื้อหาวิชาการอย่างถูกต้อง แม่นยำ เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมและสามารถเป็นแบบอย่างของผู้อื่นได้ 🍀❤️❤️❤️❤️❤️🍀

โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ในที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนําความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ” เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ” ชั้นปีที่ 4 ในที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อนำความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รายงานผลการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ “

กิจกรรมไหว้ครูออนไลน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ขอเรียนเชิญพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาวคณิตศาสตร์ทุกคน ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานไหว้ครูออนไลน์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยการร่วมอวยพร คณาจารย์ผ่านทาง Google form และรับโอวาทจากคณาจารย์เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ 😘😘 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 คำกล่าวให้โอวาท จากประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ออนไลน์ จากกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ได้เปิดให้พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆชาวคณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธี โดยการลงทะเบียนอวยพรคณาจารย์ ผ่าน google form ทางเพจจึงได้รวบรวมคำอวยพรออกมาเป็นของแต่ละชั้นปี ที่ได้แสดงความกตัญญู แสดงความเคารพ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยการ บูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานร่วมกับ STEM Education

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยการ บูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานร่วมกับ STEM Education ในที่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและแนวทางในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้โครงงานร่วมกับ STEM Education และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการ พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยการ บูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานร่วมกับ STEM Education