Author Archives: wonchalearm

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน

รายงานผลการดำเนินการอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน

การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป รายงานผลการดำเนินงานการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมครูคณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษ

รายงานผลการดำเนินโครงการการเตรียมครูคณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมอบรมการพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นครูคณิตศาสตร์

รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์

การอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 7 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานการอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมรับน้องใหม่ชาวคณิตศาสตร์และราตรีคณิตศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมรับน้องใหม่ชาวคณิตศาสตร์และราตรีคณิตศาสตร์