Author Archives: wonchalearm

ชาว MATH ร่วมใจ ร่วมสร้างพลังจิตอาสา พี่สอนน้อง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดให้นักศึกษาในสาขาวิชาได้ร่วมสร้างพลังจิตอาสา ภายใต้สโลแกน “ชาว MATH ร่วมใจ ร่วมสร้างพลังจิตอาสา #พี่สอนน้อง” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการจัดการเรียนการสอน ผ่านการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูถัมภ์ โดยได้เชิญชวนให้นักศึกษาในสาขาวิชา ได้ออกช่วยสอนนักเรียนที่อยู่ในชุมชนของตนเอง ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนในชุมชนที่เรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจนช่วยพัฒนาการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้น😍🥰 Learn from Home👏👏👏 #ชาวคณิตอาสาสอน

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยความยินดียิ่ง🎊🎉

ลงทะเบียนฐานข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เก่า

คลิกที่นี้ >>> ลงทะเบียนฐานข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เสวนาคณิตศาสตร์ศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ ยุค Education 4.0 ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด และแก้โจทย์ปัญหา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเสวนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา ในหัวข้อเรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ ยุค Education 4.0 ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด และแก้โจทย์ปัญหา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ ในยุค Education 4.0 ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 17

กิจกรรมสัมภาษณ์ นักศึกษาโครงการรับด้วย Portfolio

การสัมภาษณ์โครงการรับด้วย Portfolio สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563