Author Archives: wonchalearm

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร เพื่อนำความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาการบูรณาการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์”

กิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ผ่านทางเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์.com เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา______________________________________________________________________________ขอขอบคุณทางเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์.com

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย ดำเนินชีวิตวิถีใหม่ “New Normal”

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2563

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกคน ตลอดจนรุ่นพี่ศิษย์เก่า ร่วมส่งมอบคำอวยพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ผ่าน Google form เนื่องในงานกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ออนไลน์❤️❤️สามารถร่วมส่งคำอวยพรได้เพียงคลิกด้านล่างนี้❤️❤️

กิจกรรมประกวดดาวเเละเดือนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ในการประกวดดาวและเดือนแห่งสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถร่วมโหวตได้ที่ Page facebook : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งกติกาการโหวตคือ…1 like นับเป็น 1 คะแนน 1 Share นับเป็น 1คะแนน โดยการโหวตในเพจจะนับรวมกับการโหวตในกลุ่มบ้านของครูคณิตศาสตร์ มรม #63 ในการตัดสินรางวัลขวัญใจมหาชน !!!ปิดโหวตในเพจวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. งานจะจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ชมรมคณิตศาสตร์ 63 (สด) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ผู้เข้าประกวดดาวและเดือนทั้ง 6 คนด้วยนะครับ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สู่การประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สู่การประกันคุณภาพการศึกษา (การประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ณ ห้องประชุมปูแป้ง 1 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2. อาจารย์ ดร.วันดี รักไร่ กรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3. รองศาสตราจารย์ ดร. นนทพงษ์ พลพวก กรรมการและเลขานุการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้คะแนน 3.38 ระดับดี

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ดูแลใส่ใจน้องใหม่ Math Ed’63” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย และเป็นการแนะนำเกี่ยวกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กิจกรรม “ดูแลใส่ใจน้องใหม่ Math Ed’ 63”

📢📢สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม “ดูแลใส่ใจน้องใหม่ Math Ed’ 63” ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 โดยจะมีกิจกรรมปฐมนิเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง วัฒนธรรมสาขา บายศรีสู่ขวัญ เวียนเทียน ไหว้ครู และถวายพระพรฯ โดยกิจกรรมทั้งหมดของเราจะจัดอยู่ในรูปแบบออนไลน์โดยได้เชิญชวนให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในการปรับตัวใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและรวมไปถึงนักศึกษาทุกคนในสาขาที่ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยกิจกรรมดูแลใส่ใจน้องใหม่ Math Ed’63 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 😍😍😍😍 #ดูแลใส่ใจน้องใหม่MathEd63

ประมวลภาพกิจกรรมชาว MATH ร่วมใจ ร่วมสร้างพลังจิตอาสา “พี่สอนน้อง”

ประมวลภาพกิจกรรมชาว MATH ร่วมใจ ร่วมสร้างพลังจิตอาสา “พี่สอนน้อง” ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้จัดให้นักศึกษาในสาขาวิชาได้ร่วมสร้างพลังจิตอาสา ภายใต้สโลแกน “ชาว MATH ร่วมใจ ร่วมสร้างพลังจิตอาสา #พี่สอนน้อง” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการจัดการเรียนการสอน ผ่านการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูถัมภ์ ซึ่งได้เชิญชวนให้นักศึกษาในสาขาวิชา ได้ออกช่วยสอนนักเรียนที่อยู่ในชุมชนของตนเอง ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนในชุมชนที่เรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจนช่วยพัฒนาการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้น😍🥰 Learn from Home👏👏👏 #ชาวคณิตอาสาสอน